Czech Danish Dutch English French German Hungarian Italian Norwegian Polish Portuguese Brasilian Portuguese Romanian Serbian Spanish Swedish
Warning: this translated page is older than the english page, so maybe it does not contain the most recent information. For the most recent information, we refer to the english page. If you want to help: you can maintain this translation on the Contribute Files section. Následující pokyny popisují instalaci Ultimate Stunts ve Va¹em systému. Pøipomínám, ¾e aktuální verze Ultimate Stunts není finální: øada dùle¾itých funkcí je¹tì chybí.

Linux-, *BSD-, OS X- a ostatní UNIX-u¾ivatelé

Windows-u¾ivatelé

 • Stáhnìte windows instalátor a spus»te jej
 • Pøeètìte si dokumentaci, která se týká Va¹í situace.
 • Upravte ultimatestunts.conf podle Va¹ich potøeb, chtete-li
 • Hru spustíte ze Start menu nebo její slo¾ky.
 • Aktuální verze (0.7.7)

  Pøedchozí verze mohou být sta¾eny ze Source Forge . Zde také naleznete alternativní balíèky jako RPM nebo binárky. Následující linky odkazují na nejvýhodnìj¹í formy aktuální verze.

  Zdrojový kód s datovými soubory (47.4MB)

  Samotný zdrojový kód bez dat (47.4MB)

  Instalaèní program pro Windows (26.5MB)

  Pøevodník tratí ze Stunts do Ultimate Stunts (verze 0.5.4)