Czech Danish Dutch English French German Hungarian Italian Norwegian Polish Portuguese Brasilian Portuguese Romanian Serbian Spanish Swedish
screen shot

Aktuální verze: Ultimate Stunts 0.7.7


UltimateStunts: Není jen dalí závodní hrou

UltimateStunts bude pøedìlávkou známé DOSové hry "stunts". Tuto DOSovou hru, která byla uvolnìna poèátkem 90. let minulého století, si mù¾ete stahnout na nìkolika místech pro ji¾ nepodporované hry (abandonware), napøíklad na XTC site . Je to trojrozmìrná závodní hra, s jednoduchou CGA/EGA/VGA grafikou a bez textur nebo hladkého stínování, ale díky velkolepým akrobatickým kouskùm (pøemety, pøeskakovací mosty, atd.) bylo skuteènì zábavné hraní. Jedním z nejlep¹ích stránek této hry je vlastní editor tratí. Díky jejímu dladicovému uspoøádání tratí, si ka¾dý hráè mohl vytvoøit své vlastní tratì.

Tato pøedìlávka nebude DOSová hra: mìla by fungovat na UNIX-kompatibilních systémech (jako Linux), a na windows. Mìla by také poskytnout více moderních prvkù, jako openGL grafiku, trojrozmìrný zvuk a hraní po internetu.
Aktuální verze je stále v testovacím stádiu (pre-alpha), tak byste od ní nemìli pøíli¾ oèekávat, jen obrázky ze hry dávají hezký dojem toho jak hra bude vypadat.

Obrázky ze hry

Obrázky ze hry mù¾ete najít tady.

Staení

Pokud se vám UltimateStunts zalíbil natolik, ¾e chcete zkusit aktuální experimentální verzi, tak jdìte do stahovací sekce. Pokud pro vás aktuální verze Ultimate Stunts zaène být slo¾itá, tak se mù¾ete chtít podívat do dokumentace.

Novinky

Zalíbil se vám tento projekt, chcete vytváøet tratì? Tak mo¾ná si budete chtít pøidat stránku s novinkami do oblíbených polo¾ek ve svém prohlíeèi. Obsahuje novinky o vydání nových verzí, zmìny stránek, a jakékoliv jiné vìci.

Je to zdarma!

Plné verze UltimateStunts si mù¾ete stahnout z internetu, bez placení. A to legálnì! Je toho ale mnohem víc: UltimateStunts patøí do open source software. To znamená, ¾e "zdrojový kód" UltimateStunts je dostupný bezplatnì. Toto pravdìpodobnì není moc zajímavé pro bì¾ného uivatele windows, ale jiní (open source) herní vývojáøi to ocení. GNU General Public License (GPL), publikovaná na internetu na stránkách GNU , vám dává pravomoc volnì roziøovat UltimateStunts. Také vám to dovoluje vytváøet vlastní programy zalo¾ené na zdrojovém kódu UltimateStunts. Ale, tento vývoj je omezen na tvorbu jiných GPL-licencovaných programù. U¾itím tohoto typu licence, se chci ujistit, ¾e nikdo nebude ¹íøit programy zalo¾ené na UltimateStunts, na bázi uzavøeného zdrojového kódu, proto¾e jsem tuto hru nepsal tak, aby byla s uzavøeným zdrojovým kódem. Chci aby mìl kdokoliv svobodu v tom, aby mohl dìlat cokoliv (dobøe, témìø cokoliv) s UltimateStunts, a s jejím zdrojovým kódem.

PS. Pøedpokládám, ¾e text vý¹e není ve sporu s GPL. Pokud si myslíte, ¾e ano, prosím kontaktujte mì pøes kontaktní sekci.

Odkazy

Pokud se vám líbí tento projekt, tak by vás pravdìpodobnì mohly také zajímát stránky uvedené v odkazové sekci.

Upozornìní pøekladatele

Tento pøeklad se nemusí na 100% shodovat s ideou autora anglické verze. V pøípadì nepøesností mù¾ete stránku kdykoliv upravit v sekci Contribute.